مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز « دوره 4، شماره 14

 1. تاثير پانسمان هاي سنتتيك بر التيام زخم هاي سوختگي در كودكان
  مژگان لطفي، شمسي رسولي، وحيد زمان زاده، فريدون صالحي، بهروز نقيلي
 2. اهميت و مراقبت هاي ارايه شده براي والدين داراي نوزاد نارس بستري : ديدگاه پرستاران
  معصومه اكبربگلو، ليلا ولي زاده، مليحه اسداللهي
 3. تأثير ماساژ پرينه در مرحله دوم زايمان بر آسيب پرينه، در زنان اول زاي مراجعه كننده به مركزآموزشي درماني امام خميني(ره) خلخال
  ريحانه ايوان بقا، معصومه سهرابي، رقيه شيرين كام، حسين كوشاور
 4. اثر تركيب عصاره رازيانه و ويتامين E بر شدت درد ديسمنوره اوليه دانشجويان تبريز
  فهيمه صحتي، معصومه ناصحي، وحيد زمان زاده، عباس دل آذز، يوسف جواد زاده، صديقه بامداد
 5. خشونت كلامي محل كار در بين پرسنل فوريت پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز و شهرستان هاي تابعه
  آزاد رحماني، فريبرز روشنگر، عباس داداش زاده ،حسين نامدار، محمد علي اكبري، ليلا نبي الهي
 6. توانايي خود مراقبتي در بيماران همودياليزي
  سولماز آتش پيكر، طاهره جليل آذر، مهدي حيدرزاده
 7. ارتباط فقرآهن و شدت افسردگي در نوجوانان دختر شهر ستان خوي
  حميده پرتواعظم، زينب حبيب پور، حسين حبيب زاده، فاطمه صفرعليزاده