مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مديريت سلامت « دوره 13، شماره 40

 1. برآورد تابع تقاضاى خدمات دندانپزشكى خانوار شهرى سبزوار، ايران؛ 1385
  حسين قادري، روح انگيز جمشيدي، عليرضا قرباني
 2. تحليل زمان سنجى گردش كار بيماران در بخش اورژانس و عوامل مؤثر بر آن(بيمارستان شهداى هفتم تير تهران؛ 1387)
  محمد حسيني، حسين شاكر، حامد بصير غفوري، فرهاد شكرانه
 3. بررسى استفاده بهينه از فناورى اطلاعات توسط رزيدنت ها در دانشگاه علوم پزشكى ايران
  سميه تمجيد، سعيد رضايي شريف آبادي
 4. نقش سواد فناورى اطلاعات در سلامت فردي: ديدگاه بيماران
  فرحناز صدوقي، مريم احمدي، محمودرضا گوهري، فاطمه رنگرز جدي
 5. طراحى يك سيستم خبره براى تشخيص و پيشنهاد در مورد شيوه درمان سرطان خون
  عباس طلوعي اشلقي، سوده محسن طاهري
 6. بررسى برابرى در تأمين مالى هزينه هاى سلامت خانوارهاى ايراني
  محسن مهرآرا، علي اكبر فضائلي، اميرعباس فضائلي
 7. بررسى فرهنگ سازمانى بيمارستان شهيدهاشمى نژاد تهران براساس مدل دنيسون – 1388
  احمد براتي مارناني، اعظم قادري، محمودرضا گوهري، احمد صادقي
 8. بررسى عوامل مؤثر بر مخارج مراقبت هاى درمانى خانواده ها در استان يزد
  ابراهيم حسيني نسب، ويدا ورهرامي