مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » سالمند- مجله سالمندي ايران « دوره 2، شماره 6

 1. تاثير يك دوره تمريني ورزش در آب بر تعادل ايستا و پوياي زنان سالمند
  حيدر صادقي، فاطمه عليرضايي
 2. تبيين ديدگاه سالمندان پيرامون پديده احساس تنهايي: يك پژوهش كيفي پديدار شناسي
  مجيده هروي كريملو، منيره انوشه، مهشيد فروغان، محمد تقي شيخي، ابراهيم حاجي زاده، منير السادات سيد باقر مداح، عيسي محمدي، فضل ا… احمدي
 3. جداسازي باكتري هاي فستي ديوس (Fastidious) در نمونه هاي ادراري زنان سالمند
  نجم السادات موسوي
 4. ميزان رضايتمندي از سمعك در زندگي روزمره سالمندان كم شنوا
  محسن احدي، زهرا جعفري، سعيد اسد ملايري، سپيده اتابكي مهر
 5. تأثير برنامه ورزشي بر كيفيت زندگي سالمندان شهرستان شهر كرد
  علي حسن پور دهكردي، رضا مسعودي، ارسلان نادري پور، رضا پور ميرضا كلهري
 6. عوامل تسهيل گر و بازدارنده مراقبت خانوادگي از سالمندان آسيب پذير در منزل: تجربه زنان مراقب
  فرحناز محمدي، فاطمه دباغي، منصوره يادآور نيكروش
 7. امنيت اجتماعي و آسيب شناسي سالمندان در شهر تهران: پژوهشي از ديدگاه جامعه شناسي
  محمد تقي شيخي