مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » سالمند- مجله سالمندي ايران « دوره 3، شماره 7

 1. بررسي نيازهاي سلامتي سالمندان مستمري بگير سازمان تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري
  سيد حسين محققي كمال، حميرا سجادي، حسين زارع، اكبر بيگلريان
 2. بررسي و مقايسه اختلالات رواني سالمندان ساكن در خانه و سالمندان ساكن در سراي سالمندان در شهر تهران
  سعيد رضايي، مهشيد منوچهري
 3. اثرات فشار خون بالا بر كيفيت زندگي سالمندان عضو فرهنگسراي سالمند شهر تهران
  مهناز آهنگري، محمد كمالي، منوچهر ارجمند حسابي
 4. كيفيت زندگي در زنان سالمند عضو كانون روزانه جهانديدگان شهر شيراز 1386
  محمد رفيع بذرافشان، محمدعلي حسيني، مهدي رهگذر، باقر سادات مداح
 5. سالمند آزاري در شهر اهواز و ارتباط آن با برخي مشخصه هاي فردي و اجتماعي
  محبوبه كريمي، نسرين الهي
 6. مقايسه ميزان تأثير درد بر ابعاد مختلف زندگي سالمندان و افراد مبتلا به درد مزمن
  سيد محمود ميرزماني، محمد تقي حلي ساز، احمد سديدي، اكبر صفري
 7. تاثير مشاوره گروهي بارويكرد معنا درماني بر سطح سلامت روان زنان سالمند
  فرشاد فخار، شكوه نوايي نژاد، مهشيد فروغان
 8. خدمات مراقبتي سالمندي در ايالات متحده آمريكا با نگاهي اجمالي به ايران
  فاطمه شعاعي، وحيد نجاتي