مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » طب جنوب، فصلنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر « دوره 13، شماره 3

 1. اثر اسيدآسكوربيك بر بيان ژن هاي Bax و Bcl-2 و تكوين فوليكول هاي پره آنترال جدا شده از تخمدان هاي انجمادي و غيرانجمادي در محيط كشت
  طاهره مازوچي، طاهره خامه چيان، سيد غلامعباس موسوي
 2. بررسي جهش هاي ژن DFNB59 با استفاده از روش PCR-SSCP/HA در ناشنوايي ژنتيكي غيرسندرمي در استان بوشهر
  فاطمه آزادگان دهكردي، عفت فرخي، جواد صفاري، مصطفي منتظرظهوري، غلامرضا مبيني، مريم طاهرزاده، مرضيه ابوالحسني، مرضيه رئيسي، گل اندام بني طالبي، سميه رئيسي، مهدي بني طالبي، اعظم عسگري، فاطمه تاجي، سيدابوالفتح شيرمردي، مهشيد سليماني، محبوبه كثيري، مرتضي هاشم زاده چالشتري
 3. ميزان بروز پديده عدم برقراري جريان مجدد و عوامل همراه در بيماران انفاركتوس ميوكارد با قطعه بالارونده ST درمان شده با آنژيوپلاستي اوليه
  عبداللطيف اميني، محمدحسن نمازي، مرتضي صافي، حبيب الله سعادت، حسين وكيلي، افسانه محمدي
 4. ارتباط ضخامت چربي مزانتريك با شدت تجمع چربي در بيماري كبد چرب غير الكلي
  فرزاد مرادحاصلي، احمد انحصاري، محمدجواد زاهدي، مهدي حيات بخش عباسي، جعفر احمدي، صديف درويش مقدم
 5. تعيين عوامل مؤثر بر دفع پيوند كليه با استفاده از رگرسيون كاكس، در بيماران دريافت‎كننده پيوند مجدد در بيمارستان امام خميني شهر اروميه طي سال هاي 87-1367
  رحيم طهماسبي، انوشيروان كاظم نژاد، علي تقي زاده افشاري، فرزاد اسكندري، سقراط فقيه زاده
 6. بررسي انواع و علل اشتباهات دارويي انجام شده توسط پرسنل پرستاري شاغل در مراكز درماني منتخب استان بوشهر 1386- 1385
  نسرين زحمتكشان، راضيه باقرزاده، كامران ميرزايي
 7. شناسايي فرآورده هاي فعال زيستي و مؤثر بر سيستم ايمني نرمتنان خليج فارس
  آرزو نجفي، اميررضا بوالخير، كتايون وحدت، ايرج نبي پور
 8. تيغ ماهي سرگردان: يك مورد آبسه لگني به علت سوراخ شدگي ركتوم به دنبال بلع تصادفي تيغ ماهي
  سيروس عباسي، سكينه اسدي، كلثوم افراسيابي، فرزاد مرادحاصلي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *