مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 23، شماره 66

 1. ارتباط شاخص توده بدني قبل از بارداري با وزن گيري كودك تاپايان 24ماهگي
  ليلا الله قلي، افتخارالسادات حاجي كاظمي، اعظم رحماني، آغا فاطمه حسيني
 2. مقايسه فشار خون بيماران همودياليزي در دو وضعيت خوابيده به پشت و نيمه نشسته
  حسين شهدادي، سيد رضا مظلوم، مهين بدخش، مالك رخشاني
 3. ارتباط رضايت جنسي با عوامل فردي در زوجين
  اعظم رحماني، نرجس صادقي، ليلا الله قلي، عفت السادات مرقاتي خويي
 4. فلسفه ريزومي و پرستاري(2): فلسفه ريزومي در پرستاري
  رضا ضيغمي
 5. تطابق معنوي در دختران نوجوان ساكن مراكز شبانه روزي: مطالعه كيفي
  مريم رسولي، فريده يغمايي
 6. ارتباط سلامت عمومي، استرس و فرسودگي شغلي در پرستاران شاغل در بخش‌هاي ويژهبيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز
  فرناز رحماني، مژگان بهشيد، وحيد زمانزاده، فرزاد رحماني
 7. ارتباط عوامل اپيدميولوژيكي و دموگرافيكي و سنگ‌هاي ادراري
  فاطمه شيرازي، فرنگيس شاهپوريان، آليس خاچيان، آغا فاطمه حسيني، شيوا حيدري