مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم تشريح ايران « دوره 8، شماره 30

 1. ارزيابي تغييرات فراساختاري تخمك‌هاي گوسفند پس از انجماد شيشه‌اي با روش‌هاي مختلف و بلوغ آزمايشگاهي
  بي‌تا ابراهيمي، پوپك افتخاري، حسين بهاروند، مجتبي رضازاده ولوجردي
 2. بررسي بيان پروتئين‌هاي GSK-3βو بتا كتنين در تخمدان موش‌هاي صحرايي نابالغ تحريك شده با PMSG
  فهيمه ميرآخوري، آزيتا پروانه تفرشي، بهمن زينلي
 3. اثر محافظتي ملاتونين بر پارامترهاي اسپرم، ريخت‌شناسي اپيديديم و كيسه مني در موش بالغ تحت درمان با بوسولفان
  فهيمه محمد قاسمي، معصومه فغاني، مرتضي فلاح كركان
 4. تأثير ماتريكس‌هاي برون سلولي لامينين و ژلاتين بر كشت كوتاه مدت سلول‌هاي بنيادي اسپرماتوگوني نوزاد موش
  فرانك توكلي‌فر، عبدالحسين شاهوردي،مهدي پيروز، ملك شاكري، سيد مرتضي كروجي، حسين بهاروند
 5. ارزيابي تكوين جمجمه و صورت بر اساس ميانگين فاكتورهاي بيومتريك در جمعيت كرمانج شيروان از تولد تا سن بلوغ
  مهدي اسماعيل‌زاده
 6. ميزان مشاهده ساختارهاي آناتوميك فك تحتاني در راديوگرافي‌هاي پانوراميك افراد مراجعه كننده به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1387
  محمدرضا جليلي، محمد اسمعيلي‌نژاد
 7. تعيين استاندارد تخمين سن در افراد بالغ ايراني با استفاده از دو پارامتر دنداني
  محمود قاسمي، حميدرضا دانش‌پرور، وحيد نيك‌ منش، محمدجواد خرازي‌فرد
 8. بررسي نتايج تغيير چيدمان دروس آناتومي و جنين‌شناسي بر نمرات دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  حميد بهراميان، فرود بهمني، علي اكبر آقابابائي