مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد « دوره 16، شماره 3

 1. ژنتيك مولكولي و ژن درماني در سرطان تخمدان
  محمدرضا نوري دلويي، زهرا رشوند
 2. مقايسه اثر داروي مورفين تزريقي با بوپرنورفين زيرزباني در ميزان بهبودي درد پس از عمل جراحي ديسك ستون فقرات لومبار
  حسام عبدالحسين پور، اميرحسين اربابي، عليرضا مسلم، علي تاجيك
 3. اثر يك دوره تمرين قدرتي بر ميزان پپتيد مرتبط با ژن كلسيتونين در عضلات تند و كند موشهاي صحرايي نر
  رسول اسلامي، عبدالحسين پرنو، رضا قراخانلو
 4. ارتباط سبك فرزند پروري والدين با چاقي كودكان پيش دبستاني شهر مشهد
  سهيلا كربندي، مريم عشقي زاده، حميدرضا آقا محمديان، سعيد ابراهيم زاده، محمد صفريان
 5. ارزيابي تأثير دگزامتازون در كاهش ورم و خونمردگي در هفته اول بعد از اعمال جراحي بيني
  سيد محمد معتمد الشريعتي، احمد ميمنه جهرمي، آرش بيرقي طوسي، هادي كوشيار
 6. رابطه ي خودكارآمدي با هوش هيجاني و حمايت اجتماعي ادراك شده در دانشجويان دانشگاه تهران
  رضا رستمي، خديجه شاه محمدي، غلامحسين قائدي، محمدعلي بشارت، سعيد اكبري زردخانه، مسعود نصرت آبادي
 7. بررسي اثر پودر سياه دانه بر افزايش بيگانه خواري
  نوروز دليرژ، احمد مرشدي، سيد شمس الدين اطهاري
 8. مقايسه ي پذيرش محلول الكلي و صابون جهت بهداشت دست در پرستاران شاغل در مراكز درماني گناباد سال 1388
  طاهره بلوچي بيدختي، معصومه قرچه، نرجس بحري، كوكب بصيري مقدم
 9. بررسي اثر عصاره آبي دانه تمبر هندي بر زمان واكنش دم و ميزان DHEA سرم در موش هاي صحرايي نر تغذيه شده با فروكتوز
  محمد رضا شهركي، حميده ميرشكاري، مهدي هراتي، احمد رضا شهركي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *