مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار « دوره 16، شماره 1

 1. اثر عصاره الكلي گياه آب بشقابي بر غلظت سرمي تستوسترون، FSH و LH در موش صحرايي نر نژاد ويستار
  مجيد جاسمي، قاسم ساكي، فاخر رحيم
 2. تأثير عصاره گياه صبر زرد (Aloe Vera) بر تغييرات هورمون هاي تستوسترون و گنادوتروپين در موش صحرايي نر بالغ
  مهرداد شريعتي، مختار مختاري، صدف رستگار
 3. اثر عصاره هيدروالكلي گياه نعنا بر حركات ايلئوم خوكچه هندي
  ميترا امامي ابرقويي، عباسعلي وفايي، رضا واشقاني فراهاني
 4. اثرات مكمل اسيدهاي چرب اُمگا 3 بر غلظت چربي ها و ليپوپروتئين هاي سرم در بيماران همودياليزي
  اكرم كوشكي، فروغ اعظم طالبان، هادي طبيبي، رها نورافشار، مهدي هدايتي
 5. بررسي ارتباط شدت خشونت خانوادگي در دوران بارداري با دلبستگي مادر به شيرخوار
  فرزانه جعفرنژاد، وحيده مقدم حسيني، عاطفه سلطاني، سعيد ابراهيم زاده
 6. مطالعه تطبيقي سنجش عملكرد سازماني در ايران و كشورهاي توسعه يافته
  محمدرضا ملكي، امير اشكان نصيري پور، علي حجازي، محمدجميل كاخاني
 7. بررسي كيفيت زندگي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهر سبزوار در سال 85 -1384
  حميده يزدي مقدم، زهرا استاجي، عباس حيدري
 8. بررسي فراواني ضايعات مغزي در كليشه هاي سي تي اسكن مغز مراجعين به مركز سي تي اسكن بيمارستان امداد سبزوار
  مهدي گل افروز شهري، عباس حيدري، مجيد فرسادپور