مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه ايران « دوره 31، شماره 70

 1. نمايه بيهوشي
  دروديان
 2. تأثير حفظ دندان مصنوعي بر روي سهولت تهويه با بگو ماسك
  Soleimanpour Hassan, Rahimi Panahi Jafar, Salarilak Shaker, Hasani Zahra, Yousefi Alvar Masuome
 3. بررسي اثر موضعي غرغرة كتامين بر گلو درد پساز عمل گوش
  Salimi AliReza, Haaji-Mohammadi Fateme, Etemadi Ale-Agha, Emam iLayla, Borgheei, Ghachkar Latif
 4. گزارش مورد: تحويل خودبه خودي دارو به بيمار
  Hadavi Reza Seyyed Mohammad, Sahraei Reza
 5. بررسي تاكيفيلاكسي نيتروپروسايد در نارسايي قلبي به دنبال جدايي از
  Barkhori Ali, Jadidi Fatemeh, Nouhi Esmat
 6. بررسي تأثير دگزامتازون وريدي در كاهشسرف? ناشي از آلفنتانيل
  Nouruzi V, Mohamadian A
 7. مقايسه دو رويكرد ورتيكال و كوراكوئيد بر بلوك اينفراكلاويكولار
  Mosaffa Faramarz, Rafieian Mehran, Gachkar Latif, Gharaee Babak
 8. تأثير دوزهاي مختلف اپينفرين بر بلوكداخل نخاعي
  Farhadi Khosrow, Roshani Bahman, Zaman Radpai Badi, Mir Sadeghi Mohsen, Rezaei Mansor
 9. بررسي اثر موضعي غرغرة كتامين بر گلو درد پساز عمل گوش
  Salimi AliReza, Haaji-Mohammadi Fateme, Etemadi Ale-Agha, Emami Layla, Borgheei, Ghachkar Latif
 10. بررسي تأثير حجم مايعدرماني حين عمل بر كاهش سديم سرم و بروز
  Safaeian Reza, Alimian Mehrzad, Ranjbar Zaynal

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *