مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » طلوع بهداشت(فصلنامة پژوهشي دانشكده بهداشت يزد) « دوره 8، شماره 1-2

 1. تأثير استرس بر عملكرد مديران بخشهاي مختلف بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران
  محمد رنجبر عزت آبادي، محمد عرب، فرزانه هادي زاده، روح ا… عسكري
 2. اثر تركيب پراكسيد هيدروژن و نقره بر گندزدايي سطح استيل آلوده به چند باكتري بيماريزا
  محمد حسن احرامپوش، مجتبي داودي، عبدالرحيم آبسالان، حسين فلاح زاده
 3. بررسي نحوه عملكرد پزشكان خانواده در استان يزد
  زهرا حافظي، روح اله عسكري، مهديه مميزي
 4. بررسي رابطه توانمندسازي روان شناختي با تعهد سازماني در پرسنل پرستاري بيمارستان هاي شهر زاهدان،1388
  خدايار ابيلي، ناصر ناستي زايي
 5. بررسي شيوع اختلالات خواب در شيرخواران 1 تا 2 سالة مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد طي سال 88-87
  مهرداد شكيبا، فهيمه كشاورزيان، زهرا نافعي
 6. بررسي عملكرد وروش هاي بهينه سازي لاگون هاي هوادهي تصفيه خانه فاضلاب شهربندرگز
  يوسف كر، محمد علي ززولي، سعيدكرامت، محسن كرد، محمدخادميان، رقيه ايوبي
 7. تعيين مقدارآرسنيك و كادميوم در آب مصرفي شهر يزد با روش بهينه شده جذب اتمي كوره گرافيتي
  محمد حسين سلماني، مهدي ملك، محمود وكيلي، منيره متوسليان
 8. بررسي ميزان سرب دركاهو مصرفي شهركرمان
  محمدملكوتيان، ميترا ابولي، محمد حسن احرامپوش
 9. بررسي كودكان مبتلا به گلومرولونفريت حاد بستري شده در بيمارستانهاي شهر يزد (طي سالهاي 85 – 80)
  احمد شجري، مهرداد شكيبا، محسن اخوان سپهي، مهرداد ميراوليايي، محمدحسن بمانيان، پگاه روزبه، محمد حسين سليمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *