مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه بيمارستان « دوره 8، شماره 2

 1. مروري بر روش هاي اندازه گيري اتفاقات ناخواسته در نظام سلامت و بررسي نقاط ضعف و قوت آن ها
  علي اكبري ساري، ليلا دشمن گير
 2. بررسي عوامل موثر بر بهبود عملكرد كاركنان بر اساس مدل ACHIEVE از ديد مديران (ارشد، اداري و پرستاري) بيمارستان هاي آموزشي شهر اصفهان
  مريم يعقوبي، سعيد كريمي، اكبر حسن زاده، مرضيه جوادي، حسنعلي ماندگار، فرزانه عابدي
 3. رضايتمندي بيماران از نحوه ارائه خدمات اورژانس در بيمارستان هاي نظامي
  مهدي ابراهيم نيا، احمد عامريون، مهدي عزيز آبادي فراهاني، حميد رضا خدامي ويشته، سميه حيدري
 4. بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي پرستاران شاغل در بخشهاي بستري بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1386
  ليلا والي، رامين روانگرد
 5. بررسي توسعه كمي و كيفي صادرات تجهيزات پزشكي كشور در دو سال آغازين قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سال 1386-1384
  فرانك بهزادي گودري، سودابه وطن خواه، ساناز زرگر، فاطمه حسيني
 6. رابطه بين فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني كاركنان بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 86 – 1387
  شيوا حسيني فولادي، محمد حسين يار محمديان، سيما عجمي
 7. بررسي رابطه نمره ارزشيابي اساتيد و نمرات دروس تخصصي دانشجويان رشته هاي مختلف دانشكده مديريت واطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  مرضيه جوادي، مريم يعقوبي، مريم توكلي، ابوالحسن افكار
 8. اولويت‌گذاري پژوهشي و شيوه‌‌هاي مختلف تعيين اولويت در حوزه سلامت
  حسين ابراهيمي پور، سمانه حيدري، ليلا دشمن گير، حميد اسمعيل زاده