مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي اصفهان « دوره 29، شماره 153

 1. بررسي عوامل ايجاد كننده‌ي سينوزيت‌هاي مهاجم قارچي در بيماران بستري در بيمارستان‌هاي دانشگاهي شيراز
  حسين روزبهاني، پريسا بديعي، مريم برخوردار، عبدالرضا بديعي، ابوالحسن فرامرزي، محسن مقدمي، رضا روزبهاني
 2. ديدگاه مادران بارداردر مورد ميزان رعايت اصـــل رضايت آگاهانه توسط متخصصان زنان ومامايي شهر اصفهان در مورد شيوه انجام زايمان
  احمد رضا زماني، زيبا فرج زادگان، رضا سيروس
 3. فراواني پنوموني بيمارستاني در بخش مراقبت‌هاي ويژه‌ي بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي همدان
  ابراهيم نادي، بابك نكوئي، احمدرضا مبين، آرش نكوئي، عباس مقيم بيگي
 4. بررسي تأثير تغيير وضعيت بدن نوزادان مبتلا به زردي بر روي كاهش ميزان بيلي‌روبين سرم در حين انجام فتوتراپي
  سيد حسين فخرايي، محمد كاظميان، سيد ابوالفضل افجه، مسعود روضاتي، آرمين‌دخت شاه ثنايي
 5. تغييرات Anti-MCV بعد از درمان در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد و ارتباط آن با اندكس فعاليت بيماري
  منصور ثالثي، هنگامه جمشيدي، زيبا فرج زاد‌گان، هادي كريم‌زاده
 6. تأثير يك دوره‌ي حركت درماني منتخب بر تعادل و الگوي راه رفتن در بيماران پاركينسوني
  حميد رضا طاهري، اكبر پژهان، جواد طاهرزاده، محمد سيد احمدي، فهيمه كيوانلو

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *