مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 4، شماره 16

 1. نگرش دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كردستان نسبت به آينده شغلي خويش و عوامل مرتبط با آن در سال 1377
  احمد قاضي زاده، بايزيد قادري
 2. اپيدميولوژي سرطان هاي مري و معده در استان كردستان در سال 1378
  نجم الدين مولانايي، كامبيز يزدان پناه، ناصر رشادمنش، عزت الله رحيمي
 3. سطح آگاهي، نگرش و رفتار دانش آموزان دختر 18-15 ساله در دبيرستان هاي شهرستان كرج در مورد ديسمنوره و بهداشت دوران قاعدگي در سال 1377
  محمد پوراسلامي، انيسه امين، حميده سرمست
 4. فراواني نسبي عفونت ها و اتيولوژي آنها در مركز بزرگ آموزشي، تخصصي و فوق تخصصي الزهرا (س) اصفهان طي 2 سال 76-1375
  حسين نورالهي، مجتبي رستمي
 5. دررفتگي مادرزادي مفصل هيپ در نوزادان متولد شده در سنندج در سال 77-1376
  محسن شهيدي، عزت الله رحيمي
 6. عملكرد و نگرش زوجين در مورد تنظيم خانواده در يكسال اول ازدواج و عوامل موثر بر آن ها در شهر سنندج در سال 1377
  پروانه تيموري
 7. ميزان شيوع استخوان لونيتو-تريكترال مادرزادي
  محمدحسن كريمفر
 8. ميزان آگاهي متصديان آرايشگاه هاي مردانه شهر سنندج در زمينه بيماري هاي قابل انتقال در آرايشگاه ها در سال 1377
  افشين ملكي
 9. بيماري گريوز
  سيامك درخشان (مترجم)