مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار « دوره 5، شماره 3

 1. مطالعه اثر فنوفورزيس هيدروكورتيزون 1% در درمان استئوآرتريت مفصل زانو
  دادالله شاهي مريدي، محتشم الماسي زاده
 2. مقايسه تاثير سه روش درماني كشش دستي، كشش مكانيكي 12 و 20 دقيقه اي در رفع كوتاهي عضله همسترينگ
  الهام فاطمي
 3. بررسي ميزان احترام به محدوده قلمرو و حقوق بيماران در بيمارستان هاي شهر سبزوار
  محمدرضا قاسمي، حميدرضا بهنام وشاني
 4. اثرات بومبزين بر ميزان ترشح آميلاز غدد پاروتيد در موش صحرايي
  نادر شاهرخي، احمدرضا دهپور، هوشنگ فرمند
 5. بررسي شيوع ليشمانيوز جلدي دانش آموزان در كانون جديد كاشان
  عباس درودگر، روح الله دهقاني، حسين هوشيار
 6. تعيين اثر ضد باكتريايي سياهدانه بر روي استافيلوكوك پاتوژن و پسودومونا آئروژينوزا
  مهرانگيز خواجه كرم الديني، حسن رخشنده
 7. بررسي فراواني مايكوپلاسما پنومونيه در عفونت هاي تنفسي كودكان و نوجوانان
  رضا خاشعي
 8. رحم دو شاخه: گزارش يك مورد آن
  محمدجعفر گلعلي پور، الهام مبشري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *