مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » طب جنوب، فصلنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر « دوره 1، شماره 1

 1. تركيب اسيدهاي چرب ماهي هاي پرمصرف خليج فارس و درياي خزر (?3 و ?6)
  محمدمهدي محمدي باغملايي، هوشنگ نيكوپور، ناصر ولايي
 2. بررسي فلبوتومينه ها در استان بوشهر و تعيين سطح حساسيت فلبوتوموس پاپاتاسي نسبت به ددت 4%
  عبدالرسول فروزاني
 3. بررسي آلودگي با تريكوموناس واژيناليس بوسيله سه روش تشخيصي پارازيتولوژيك و ارزشيابي تست ايمنوفلورسانس غير مستقيم (IFA) در بنادر بوشهر و كنگان، 73-1372
  مرادعلي فولادوند
 4. بيماري هاي عصبي و رواني در خانواده هاي درجه يك مرتكبين به خودسوزي در استان بوشهر
  محمدصادق مومن زاده
 5. جانوران زهرآگين خليج فارس
  ايرج نبي پور
 6. بررسي كيفي جنبه هاي رواني-فيزيكي افراد وازكتومي شده در استان بوشهر، 1374
  عبدالله حاجي وندي
 7. تظاهرات قلبي بيماري اسكلروز سيستميك پيشرونده و معرفي يك مورد آن
  حسين فخرزاده
 8. ويروس هاي هپاتيت در ايران
  ايرج نبي پور
 9. كلينيك تندرستي
  ابراهيم عصفوري