مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 21، شماره 55

 1. بررسي تأثير مشاركت نوجوانان بر جمع آوري و دفع بهداشتى زباله توسط خانواده ها
  سيده وحيده حسيني، منيره انوشه، فضل الله احمدي
 2. دانش پرستاران پيرامون فرآيند سالمندى و نگرش آنها نسبت به افراد سالمند
  مريم ماهاني عسكري زاده ، منصور عرب، سكينه محمدعليزاده، علي اكبر حق‌دوست
 3. ارتباط بين فاصله زمان اعلام كد احياء تا شروع عمليات احياى قلبى ريوى با نتايج حاصل از آن
  حميده دهقاني، خديجه دهقاني، محمدحسن اسلامي، خديجه نصيرياني، علي دهقاني، فرهاد فاتحي، محمدحسين نيكوكاران
 4. ميزان رعايت خلوت بيماران در طي مراقبت هاي پرستاري از ديدگاه پرستاران و بيماران
  اكرم قهرمانيان، آزاد رحماني، وحيد زمان زاده، عليرضا محجل اقدم
 5. مقايسه دو روش موسيقي و كرم بي حسي Emla برشدت درد ناشي از رگ گيري در كودكان
  زهرا پورموحد، طاهره سليمي، خديجه دهقاني
 6. عوامل تسهيلگر و ممانعت كننده فرايند مراقبت سالمندان آسيب پذير در خانواده :مطالعه كيفي
  فرحناز محمدي، فاطمه دباغي، منصوره نيكروش
 7. تأثير مدت زمان ضدعفونى پوست موضع جراحى بر فلور باكتريائى پوست محل جراحي
  ميترا زنديه، صفر شمس والا
 8. مقايسه فعاليت فيزيكى دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى تبريز با دانشگاه تبريز
  مهين برادران رضايي، مينا شيرواني، اسكندر فتحي‌آذر
 9. ارتباط سردرد ميگرني با شيوه زندگي زنان
  محبوبه صفوي، فاطمه نظري، محمود محمودي
 10. ارزشيابى دانش و عملكرد دارويى دانشجويان پرستارى در پايان سال سوم به روش آسكي
  رويا دوكوهكي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *