مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني قزوين « دوره 14، شماره 2

 1. بررسي ارتباط ميان ناباروري با ميزان رضايت جنسي زوجين
  نسيم بهرامي، نيلوفر ستارزاده، مرتضي قوجازاده، محمدعلي سليماني، طاهره صادقي،حديقه كاظمي جليسه
 2. بررسي عوامل خطرساز سرطان پستان در رامسر و تنكابن
  شهربانو كيهيانيان، فاطمه غفاري، زهرا فتوكيان، رضوانه شورميج، منصور ساروي
 3. اثر تاموكسيفن بر ضخامت اندومتر و ميزان تخمك گذاري در زنان نابارور با پاسخ ضعيف به كلوميفن سيترات
  طلعت دباغي، فاطمه مردي
 4. ميزان بهبود خودبه خودي علايم سونوگرافيك مفصل ناپايدار لگن و عوامل مؤثر بر آن در نوزادان درمان نشده متولد مركز آموزشي – درماني كوثر قزوين (87-1386)
  بهمن خواجه، علي جان خواجه
 5. وضعيت ديسك بين مهره اي در بيماران مبتلا به تنگي كانال كمري مراجعه كننده به مركز تصوير برداري بيمارستان امام خميني تهران (86 – 1385)
  سيد احسان حاجي سيدجوادي، حسن هاشمي، هژير صابري، سيده سيمين دخت حسيني
 6. اثر اسپري ليدوكائين 10 درصد بر گلودرد بعد از بي هوشي عمومي
  مهدي ابتهاج، عليرضا جهانگيري فرد، حميد كيالها، امير جوادي، تكتم كريم زاده
 7. مقايسه ميزان قندخون بدو پذيرش در بيماران ترومايي بستري در بخش فوريت ها
  ميترا جبل عاملي، خسرو نقيبي، شكري شيباني
 8. مقاومت آنتي بيوتيكي اسينتوباكتر و فراواني سويه هاي توليد كننده بتالاكتاماز وسيع الطيف در بيماران بخش¬هاي مراقبت ويژه بيمارستان نمازي شيراز (87 – 1386)
  زهرا هاشمي زاده، عبدالله بازرگاني، امير امامي، محمدجواد رحيمي
 9. بررسي مهارت هاي حرفه اي پزشكان عمومي مراكز بهداشتي- درماني استان قزوين
  منوچهر مهرام، بهروز مهرام، هاشم عليجاني
 10. تأثير افزايش تعرفه‌هاي خدمات پزشكي و بيمارستاني بر شاخص قيمت بخش‌هاي اقتصادي با الگوي داده – ستانده (86-1385)
  عزيز رضاپور، خسرو كشاورز
 11. بررسي وضعيت فضاهاي فيزيكي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
  مسعود ابوالحلاج، حسين مباركي، صديقه اينانلو يغمورلو، حسين حسيني پارسا
 12. بررسي بيماران مبتلا به نقرس چندمفصلي
  مسعود ثقفي، مريم صاحباري، همايون الهي
 13. تأثير اصوات انفجاري ناشي از شليك گلوله بر آستانه شنوايي سربازان
  منوچهر مجدي نسب، عبدالعلي مجابي