مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران « دوره 6، شماره 13

 1. استاپدوتومي با صرفنظر از اينكوس و مطالعه موارد انجام شده آن در بيمارستان امام رضا (ع)
  مرتضي ميرصالحي، مهدي پورصادق، مرتضي نورالهيان
 2. روش هاي ترميم براي نقايص پوستي گردن و گزارش موارد 10 ساله اخير از بيمارستان قائم و اميد مشهد
  مسعود نقيب زاده
 3. بررسي ميكروارگانيسم هاي مولد اوتيت خارجي در 280 بيمار مراجعه كننده
  طاهره راشد، جواد قناعت
 4. انسداد حاد راه هاي تنفسي كودكان: گزارش 35 مورد
  ظهور احمد
 5. بررسي شيوع سني، جنسي و يافته هاي باليني در كانسر نازوفارنكس
  امان الله قوجقي، حسينعلي شريفيان، سيدجعفر مطهري، ابوالفضل رحيمي كائيني
 6. بررسي شيوع اوتيت سروز گوش مياني در مدارس ابتدائي تهران
  سيدعباس صفوي نائيني، حسينعلي شريفيان
 7. ديسفوني عضوي و بررسي 240 مورد آن از بخش گوش و گلو و بيني بيمارستان امام رضا (ع)
  مهدي پورصادق، مرتضي نورالهيان
 8. تاثير موسيقي بر شنوائي انسان
  عبدالحميد حسين نيا، علي محمد وايقاني
 9. تشخيص شما چيست؟ تانسيلوليت طرف چپ
  سيد محمدباقر رضيئي